תחרות

משרדנו מייצג את לקוחותיו בהליכים מגוונים בפני רשות התחרות וגורמים שלטוניים אחרים, בהליכים משפטיים הנדונים בפני בית הדין לתחרות ובפני בתי משפט אזרחיים בתביעות לפי חוק התחרות הכלכלית (לשעבר חוק ההגבלים העסקיים). בין היתר, משרדנו מעניק ליווי שוטף לחברות הגדולות והמובילות במשק בקשר עם דיני התחרות, במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה וכן במסגרת בקשות בענייני הסדרים כובלים, בעילות הנוגעות למונופולין ולכוח שוק משמעותי, כמו גם בקשר עם חקירות ובדיקות הנערכות על ידי רשות התחרות.

השותפים ועורכי הדין במשרד מתמחים בליווי הליכים הנוגעים לדיני התחרות ובייעוץ בדבר היבטים תחרותיים, וכן בקשר עם פעולות הנוגעות למונופולים, להסדרים כובלים ולמיזוגים. משרדנו עוסק רבות בחוק הריכוזיות, חוק המזון ובייצוג וליווי מול רשות התחרות ובגיבוש מתודולוגיות תחרותיות. משרדנו מעניק ייעוץ למגוון רחב של תאגידים וחברות במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, וכן לאיגודים עסקיים, פורומים מקצועיים וצדדים החוברים זה עם זה לצורך שיתופי פעולה מסחריים ומיזמים משותפים.

משרדנו מתמחה בבניית תוכניות אכיפה פנימית של דיני התחרות, התפורות למידותיו של כל תאגיד ומסייעות לו להקפיד על הציות לחוק התחרות הכלכלית. תוכניות אכיפה של דיני תחרות הן נדבך משמעותי בצמצום החשיפה הפלילית והמינהלית של תאגידים ונושאי משרה לסנקציות מכוח חוק התחרות הכלכלית.