תחרות

אנו מטפלים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני תחרות (מיזוגים, הסדרים כובלים ודיני מונופולין), מייצגים לקוחות בפני רשות התחרות וכן בהליכים בפני בית הדין לתחרות.

אנו מייעצים  בנוגע לפעילות שוטפת, מחקרי שוק בתחום התחרות וגיבוש תכניות אכיפה, התפורות למידותיו של כל תאגיד ומסייעות לו להקפיד על הציות לחוק התחרות הכלכלית. תוכניות אכיפה של דיני תחרות הן נדבך משמעותי בצמצום החשיפה הפלילית והמינהלית של תאגידים ונושאי משרה לסנקציות מכוח חוק התחרות הכלכלית.

אנו עוסקים רבות בייעוץ בנושא חוק הריכוזיות וחוק המזון, ובעלי מומחיות ייחודית בתחומים אלה.